Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Zabıta Müdürlüğü

Kurtuluş ÇİFTCİ

0312 485 51 85
k.ciftci@ankaragolbasi.bel.tr

Gölbaşı Belediyesi sınırları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu yetkili karar organlarının bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlar ve korur, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alır ve işlenen belediye suçlarını takip ve gereklerini yapar.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu kanunlara bağlı yönetmelikler çerçevesinde görevlerini yapar. Belediye Karar organları tarafından alınmış kararları emir ve yasakları uygular.

Ulusal ve Dini Bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri yerine getirir. Cumhuriyet Bayramında işyerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapar, tedbirleri alır, Bayrak asılmasını sağlar.

Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men eder, bu hususta yetkili mercilerin kararlarını yerine getirir. Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapar.

Ruhsatsız olarak açılan ve ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleri ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapmak.

Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza eder, kirletilmesine, çalınmasına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermez. Belediyeye ait taşınır ve taşınmazlara zarar verenlere işlem yapar.

21.07.1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olur. 13.03.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.

İnşaatların çevre güvenliği tedbiri alınmasını sağlar, hafriyatların ve atıkların gösterilen yerler dışına dökenlere müdahale eder, gerektiğinde işlem yapar.Kamuya ait ortak kullanım alanlarının işgalini önler.

Kurban Bayramında kurulan kurban satış ve kesim alanının kurulmasından bitimine kadar görev yapar.