Untitled Document
Strateji Geliştirme Müdürlüğü
Rasim YANIK
Strateji Geliştirme Müdürü

TELEFON : 485 55 55
E-MAİL : @ankaragolbasi.bel.tr

Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek ve amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapar. Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir. Hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceler, kurum içi kapasite araştırması yapar, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz eder ve genel araştırmalar yapar. Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplar. Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirir. Gerektiğinde Belediye organlarının kararı doğrultusunda Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlar. Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine eder, uygulama sonuçlarını izler ve yıllık yatırım değerlendirme raporu hazırlar. Müdürlük ayrıca iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.