Hukuk İşleri Müdürlüğü
Av. Ümit MERMERTAŞ
Hukuk İşleri Müdürü

TELEFON : 0312 485 55 55
E-MAİL : u.mermertas@ankaragolbasi.bel.tr

GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

1. Belediye lehinde ve aleyhinde Adli ve İdari Yargıda, İcra Hakimliklerinde açılan davalar ile icra dairelerinde görülen işlerde, Belediye Başkanlığı adına avukatlar tarafından gerekli sav ve savunmaları yapar, bu dava ve işleri izleyerek sonuçlandırır, Belediye lehine sonuçlanması yönünde gerekli önlemleri alır.

2. Dava ve İcra işlerinin yürütülmesi sırasında avukatlarca yapılacak sav ve savunmalara dayanak olabilecek bilgi ve belgelerin ilgili birimlerden gönderilmesini ister. Gerektiğinde ilgili birim görevlileri ile temas kurarak tamamlayıcı bilgileri bizzat alır.

3. Müdürlük adına, Belediye Organları ile diğer birimler tarafından istenen konularda avukatlarca yönetmelikte belirtilen esaslara göre hukuki görüş bildirir.

4. Gerektiğinde, üçüncü şahıslar, Resmi Daireler veya Kurumlar tarafından Belediye aleyhine veya Belediyece bunlar aleyhine ilgili birimlerle temas kurarak, delil tespitleri yapar.

5. Belediye tarafından veya Belediye aleyhine açılan tüm dava ve icra takiplerini esas defterine kaydeder, dosyaları saklar ve muhafaza eder.

6. Adli ve İdari Yargı organları tarafından verilen kararları esas defterine işler, infazı için bir örneğini ilgili birimlere gönderip bilgi verir.

7. Kararı kesinleşen veya infaz işlemi tamamlanan dosyaları esas defterine işleyerek arşivler.

8. Temyiz ve karar düzeltme yolu açık olanlarda, Adli ve İdari Yargı kararları aleyhine Müdürlük adına avukatlarca temyiz ve karar düzeltme yoluna gider ya da temyiz veya karar düzeltmeden vazgeçilmesi için Başkanlık Kararı (OLUR?u) alır.

9. Davaların açılması ile icra takiplerinin yapılması için gerekli olan harç ve yargılama giderleri ile ara kararlarının gereğini yerine getirir. Kararların tebliğe verilmesi ve kanun yollarına gidilmesi halinde gerekli yargılama giderlerinin zamanında yapılmasını sağlar. Yasal süresi içinde gerekli işlemleri yapar ve harcanan parayı özel makbuzlara işleyerek dosyaya koyar.

10. İlgili Yasal düzenlemeler ve Yönetmelik gereğince Müdürlüğün görev ve sorumluluğuna giren işlerin aksamadan yürütülmesini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

           Müdürlük ayrıca Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.