Untitled Document


DUYURU VE İLAN PANOSU

İHALE İLANI
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN
Mülkiyeti Belediyemize aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince, Kapalı Teklif (Artıtma) Usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır. 1 - İhale 27/10/2016 Perşembe günü saat 14.00’ da Sahil Caddesi No: 3’deki Belediye Hizmet Binasında ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye Encümeni'nce yapılacaktır. 2 - İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazın satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde, Sahil Caddesi No: 3 Belediyemiz hizmet binasında bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Servisinde görülebilir. 3 - İstekliler, Şartnamede ihaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’ sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler; - Kimlik ve Yetki Belgeleri, - Yer Görme Belgesi, - İkametgah Belgesi, - Teklif Mektubu, - Şartname Alındı Makbuzu, - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, - Teminat Alındı Makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu, 4 - İhaleye iştirak edecek olanlar 250 TL.(İkiyüzelliTL) karşılığında şartname almak zorundadırlar. 5 - İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 7 - Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12.00'ye kadar Belediyemiz Genel Evrak Servisine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 8 - Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 9 – Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 10 - İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 11 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
İlk yayın tarihi 2016-10-10
Bitiş Tarihi 2016-10-28

Asansör Bakım ve İşletme gereğince Asansörlerin yıllık kontrollerinin yaptırılması ile ilgili olarak Belediyemiz ile EKC Kalite Belgelendirme Muayene Egitim San. Tic. A.Ş arasında görevlendirme sözleşmesi 01.08.2016 tarihinde imzalanmıştır. Firma, Belediyemiz sınırları içerisinde yetkili firma olarak görevine başlamıştır.
Bina yöneticilerimiz Asansör yıllık kontrollerini yaptırarak hem yasal zorunluklarını yerine getirmeleri hem de, bakımcı firmanın görevini tam anlamıyla yapıp yapmadığının tespiti ile kullanıcıların can güvenliğini sağlamaları gerekmektedir.
Yıllık Kontrollerini yaptrımayan asansörler, Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince Belediyemiz tarafından devre dışı bırakılacaktır.


Yıllık Muayene Ücretleri
1-5 Durak Arası : 186,90 TL
6-10 Durak : 211.91 TL
11-15 durak arası 299.00 TL
16-20 durak arası 348.80 TL
21-25 durak arası 398,72 TL
26-30 durak arası 398.72 TL
NOT: Yukarıdaki yer alan fiyatlara KDV dahildir.
30 ve üzeri 448,51 TL Firma İrtibat Bilgileri:
EKC Kalite Belgelendirme Muayene Eğitim San. Tic. A.Ş
Gazi Osman Paşa Mah. Ankara Cad. No:102/7 Gölbaşı
Tel: 0312 484 54 52
Tel 2: 0312 484 54 58

İlimiz, Gölbaşı ilçesi, Yurtbeyi Mahallesi Mevkii adresinde Neka İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Asfalt-Mekanik Plent Tesisi(700.000 ton/yıl)-(800.000 ton/yıl)" projesi için;

ÇED Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince Valiliğin 04/12/2015 tarih ve 53430385 220-02 E-20151898 numaralı belgesi ile "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

İlgililere ve kamuoyuna Duyurulur.